Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Koper: de natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Fiets Ombouwcentrum Nederland (FON): de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de koper aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer:
Fiets Ombouwcentrum Nederland / FON
Florijnweg 21, 6883JN, Velp;
Telefoonnummer: 026-7071270
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 82921369
Btw-identificatienummer: NL862655481B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fiets Ombouwcentrum Nederland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Fiets Ombouwcentrum Nederland en koper.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Fiets Ombouwcentrum Nederland zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Fiets Ombouwcentrum Nederland gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fiets Ombouwcentrum Nederland niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief btw;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Fiets Ombouwcentrum Nederland de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;de gedragscodes waaraan Fiets Ombouwcentrum Nederland zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Fiets Ombouwcentrum Nederland onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fiets Ombouwcentrum Nederland is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fiets Ombouwcentrum Nederland passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Fiets Ombouwcentrum Nederland daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Fiets Ombouwcentrum Nederland kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fiets Ombouwcentrum Nederland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Fiets Ombouwcentrum Nederland zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van Fiets Ombouwcentrum Nederland waar de koper met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Fiets Ombouwcentrum Nederland deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingrecht
Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan Fiets Ombouwcentrum Nederland bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in onbeschadigde, originele staat en verpakking aan Fiets Ombouwcentrum Nederland retourneren, conform de door Fiets Ombouwcentrum Nederland verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het product dient niet gemonteerd te zijn geweest.
Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer de koper het product uitsluitend heeft gebruikt om te beslissen of hij het product wil houden of niet. Het recht op ontbinding geldt niet wanneer de koper handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Niet-toegestane handelingen
De koper mag, met betrekking tot het product waarvan de koop ontbonden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan Fiets Ombouwcentrum Nederland of door Fiets Ombouwcentrum Nederland aangewezen personen. Ook mag de koper geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door Fiets Ombouwcentrum Nederland niet meer als nieuw kan worden aangeboden. Welke handelingen niet toegestaan zijn, staat in de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of op de website van Fiets Ombouwcentrum Nederland. Zo mogen bijvoorbeeld onderdelen, verzegelingen of serienummers niet verwijderd worden.

Schadevergoeding door de koper
Indien de koper binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet de koper de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de Fiets Ombouwcentrum Nederland. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Dat kan de koper doen door nauwkeurig alle retourinstructies na te leven die Fiets Ombouwcentrum Nederland bij de orderbevestiging verstrekt. Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Fiets Ombouwcentrum Nederland het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het product uit te proberen. Hierbij moeten de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de koper zich richten naar de door Fiets Ombouwcentrum Nederland bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van aangetekende en verzekerde terugzending voor zijn rekening.
Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Fiets Ombouwcentrum Nederland dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen. De eventuele transactie kosten zoals credit card transactiekosten of PayPal kosten worden in mindering gebracht.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht
Fiets Ombouwcentrum Nederland kan het herroepingrecht van de koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien Fiets Ombouwcentrum Nederland dit duidelijk in het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten: die door Fiets Ombouwcentrum Nederland tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Fiets Ombouwcentrum Nederland geen invloed heeft.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan Fiets Ombouwcentrum Nederland producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Fiets Ombouwcentrum Nederland geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Fiets Ombouwcentrum Nederland dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, daarvan kan de koper geen nakoming eisen.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
Fiets Ombouwcentrum Nederland verleent 2 jaar garantie op al haar producten aan de eerste eigenaar zijnde een consument. De garantie is niet overdraagbaar. Betreft de eerste eigenaar een fietstransportbedrijf dan geldt een garantietermijn van 6 maanden. Fiets Ombouwcentrum Nederland staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door Fiets Ombouwcentrum Nederland verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Fiets Ombouwcentrum Nederland kan doen gelden.
Fiets Ombouwcentrum Nederland is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van het product en eventueel ook, op verzoek van de koper, voor het monteren van het product. Indien de afgeleverde dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de koper binnen een termijn van 8 dagen na ontdekking hiervan, Fiets Ombouwcentrum Nederland in kennis te stellen.
Fiets Ombouwcentrum Nederland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Fiets Ombouwcentrum Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Fiets Ombouwcentrum Nederland om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Fiets Ombouwcentrum Nederland verstrekt een garantie van twee jaar vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.
De garantie vervalt: indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat Fiets Ombouwcentrum Nederland hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven; indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien het geleverde naar het oordeel van Fiets Ombouwcentrum Nederland onvoorzichtig en/of ondeskundig is gemonteerd, gebruikt, behandeld en/of onderhouden; indien defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld.
Retourkosten komen voor rekening van de koper, ook binnen de garantieperiode.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
Fiets Ombouwcentrum Nederland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Fiets Ombouwcentrum Nederland geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Fiets Ombouwcentrum Nederland het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fiets Ombouwcentrum Nederland zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de koper.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fiets Ombouwcentrum Nederland tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Fiets Ombouwcentrum Nederland bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, ten allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, ten allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Fiets Ombouwcentrum Nederland voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fiets Ombouwcentrum Nederland te melden.
In geval de koper in verzuim is met de volledige betaling van de door Fiets Ombouwcentrum Nederland aan de koper gefactureerde bedragen dan is de koper aan Fiets Ombouwcentrum Nederland (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

a) Voor zover de koper niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Fiets Ombouwcentrum Nederland aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de koper wordt voldaan.

b) Voor zover de koper handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan maakt Fiets Ombouwcentrum Nederland in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% over de totaal openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €40,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 14 – Klachtenregeling
Fiets Ombouwcentrum Nederland beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fiets Ombouwcentrum Nederland, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Fiets Ombouwcentrum Nederland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fiets Ombouwcentrum Nederland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Fiets Ombouwcentrum Nederland en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.